Augusti 28, 2019

Åderbråck är ärftligt och uppstår till följd av trasiga venklaffar som medför att blodet inte pumpas uppåt som det ska utan istället ansamlas och bildar pooler i venerna. Det finns inget vetenskapligt stöd för att preventiva åtgärder kan förhindra uppkomsten av åderbråck men förbättrad blodcirkulation i benen kan skjuta upp den.

Moderna metoder för behandling av åderbråck är mycket mindre invasiva än traditionell kirurgi och de moderna metoderna medför också en väsentlig förkortad konvalescens för patienten som inte behöver läggas in på sjukhus och kan återuppta sina vardagsaktiviteter inom bara några dagar efter ingreppet.

De moderna metoderna för behandling av åderbråck innebär att åderbråcken förstörs med laser, lim, radiostrålning, ånga med flera sätt. Därefter dras de förstörda venerna ut ur benet. Behandlingen tar ungefär en timme och Åderbråcksklinikerna kan utföra alla dessa behandlingar.

Framtidens behandlingar av åderbråck kan komma att bli än mindre invasiva än dagens moderna metoder.

Introduktion - Moderna behandlingsmetoder för åderbråck

Åderbråck är en mycket vanlig åkomma i befolkningen. Man räknar med att cirka tjugofem procent av alla personer någon gång under livet kommer att utveckla åderbråck. Åderbråck är ärftliga, så om en av dina föräldrar har haft det är du genetiskt disponerad för åderbråck.

Åderbråck är ofta helt ofarliga med det finns fall då åderbråck kan orsaka väsentligt obehag hos personer som har dem och det finns också fall då åderbråck kan leda till allvarlig sjukdom.

normala vener vs åderbråck vener

Över tiden har det blivit allt vanligare att personer med åderbråck uppsöker sjukvården för behandling av åderbråck, detta beror till stor del på att tröskeln för medicinsk behandling sänkts i kombination med att behandlingar för åkommor i ökad utsträckning sker av estetiska skäl.

Många personer med åderbråck upplever dem som anskrämliga och vill därför få dem avlägsnade.

Precis som i vården i övrigt har metoderna också för behandling av åderbråck förbättrats och effektiviserats. Numera kan behandling för åderbråck ske med relativt små ingrepp, dessa ingrepp kan utföras på kort tid och patientens konvalescens har kortats ned avsevärt.

Vi kommer nedan att presentera flera nya metoder för behandling av åderbråck samt diskutera möjliga framtida förbättringar och effektiviseringar av behandling för åderbråck.

Syfte och metod

Syftet med vår artikel är att redogöra för moderna metoder för behandling av åderbråck samt att diskutera framtida, möjliga, förbättringar och effektiviseringar av behandling för åderbråck.

Metoden vi använt för vår artikel är en intervju med Martin Lawaetz som är läkare och verksam vid avdelningen för vaskulär kirurgi vid Rigshopitalet i Köpenhamn samt ett urval av de artiklar som Lawaetz producerat ensam eller varit medförfattare till.

Genetisk predisposition

Det finns en väldigt stark genetisk predisposition för utveckling av åderbråck hos människor. Det finns inget vetenskapligt stöd för preventiva åtgärder minskar risken för uppkomst av åderbråck.

Förändring av de livsstilsfaktorer som kopplas till uppkomsten av åderbråck har enbart en fördröjande effekt, inte en preventiv effekt. Det finns ingen känd metod för behandling av åderbråck i förebyggande syfte.

Symptomen av åderbråck kan dock mildras genom att öka blodcirkulationen i benen.

Anledningar till behandling av åderbråck

Det är viktigt att läkare som möter personer med åderbråck är tydliga med att åderbråck i de allra flesta fall är ofarliga. Åderbråck skapar i många fall obehag men bara i en procent av fallen är åderbråcket farligt.

De obehag som åderbråck medför sänker dock livskvaliteten hos de personer som har åderbråck vilket är ett skäl för varför behandling kan rekommenderas eftersom det höjer patientens livskvalitet.

När läkare diskuterar operation av åderbråck med potentiella patienter är det viktigt att läkaren känner till de moderna behandlingar för åderbråck som finns. De moderna behandlingarna innebär väldigt låg risk för patienten, tar ungefär en timme att genomföra och patienten kan därefter återvända hem. Att behandlingarna för åderbråck är icke-invasiva och tillåter patienten att återgå till sitt normala liv inom bara några dagar uppskattas ofta av patienten, som ofta förväntat sig att en behandling för åderbråck skulle vara mer omfattande.

Åderbråck ska inte förväxlas med ådernät som definitionsmässigt endast är ett kosmetiskt problem. Ådernät kan också behandlas framgångsrikt men det sker på patientens egen bekostnad eftersom ådernät inte klassas som ett medicinskt problem.

Traditionell syn på åderbråcksbehandling utmaning

Det är en utmaning när vården möter personer med åderbråck att många läkare inte är bekanta med den senaste utvecklingen avseende behandling av åderbråck. Många läkare känner inte till de metoder för behandling av åderbråck som innebär att patienten kan behandlas utanför sjukhus med icke-invasiva lågriskmetoder som medger att patienten kan återvända hem efter ett ingrepp som bara tar någon timme att genomföra. Det är alls inte nödvändigt med kirurgiska ingrepp för att behandla åderbråck och detta faktum borde göra att tröskeln för att behandla åderbråck sänks väsentligt.

De främsta behandlingsmetoderna för åderbråck just nu

Målet med åderbråcksbehandling är att ta bort venerna med åderbråck från benet. Åderbråcksbehandling omfattar inte åtgärdande av de icke-fungerande venklaffar som orsakat åderbråckets uppkomst.

Traditionellt har öppen kirurgi varit den främsta metoden att behandla patienter med åderbråck. Metoden har krävt att patienten varit nedsövd och efter ingreppet har patienten lagts in på sjukhus under ett par dagar varefter en konvalescens på ett par veckor följt. Denna metod dominerade för femton till tjugo år sedan och den medförde risker för infektioner och nervskador.

För ett femtontal år sedan började mer moderna metoder för åderbråcksbehandling att användas. Dessa metoder innebar ett mycket mindre ingrepp på patienten, kunde genomföras med lokalbedövning och utan att patienten lades in på sjukhus. De modernare ingreppen kunde utföras på ett par timmar och även på kliniker utanför ett sjukhus.

De nya metoderna för behandling av åderbråck utförs genom att läkaren för in en kateter i venen och genom katetern för man in det som förstör venen med åderbråck. De metoder man kan använda för själva förstörandet av venen är radiostrålning, laser, lim, kemikalier med flera. Efter att venen förstörts drar läkaren ut den ur kroppen varpå en mindre blödning följer tills dess att såret sluter sig självt och blodet koagulerar.

Dessa, nya, metoder är minimalt invasiva, tar någon timme att utföra, kräver endast lokalbedövning och innebär för patienten en konvalescens på bara några dagar i hemmet.

De moderna metoderna innebär också risker för patienten men dessa är mycket mindre än vid traditionell kirurgi.

Upprepad behandling av åderbråck ofta nödvändig

De flesta patienter som framgångsrikt behandlas för åderbråck behöver trots detta upprepa behandlingen inom tio år. Detta beror på att behandlingen för åderbråck inte adresserar rotproblemet, de trasiga klaffarna, utan endast den verkan de trasiga klaffarna har på venerna.

Framtidens metoder för behandling av åderbråck

Avslutningsvis ber vi Martin Lawaetz spekulera i framtidens behandlingsmetoder för åderbråck. Det han resonerar kring är metoder som leder till än kortare konvalescens, än mindre ingrepp i benet och enklare metoder för att ta bort de förstörda venerna.

Några radikala förändringar avseende behandling av rotorsaken till uppkomsten av åderbråck, de trasiga venklaffarna, ser Martin Lawaetz inte över de närmaste fem till tio åren.

Källor

Intervju med Martin Lawaetz
Läkare och verksam vid avdelningen för vaskulär kirurgi vid Rigshopitalet i Köpenhamn

Lars Rasmussen, Martin Lawaetz et al.
Randomized trial comparing endovenous laser ablation of the great saphenous vein with high ligation and stripping in patients with varicose veins: Short-term results

Lars Rasmussen, Martin Lawaetz et al.
Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation and stripping of the great saphenous vein with clinical and duplex outcome after 5 years